Ajankohtaista Yhdistyksen toiminta Asuntotiedote Tarttis-maaseututori
Palvelut Kylälehti Kartta
YHDISTYKSEN TOIMINTA
päivitetty  25.6.2020
       Saarioispuolen kyläyhdistys ry

                KYLÄPÄÄLLIKÖT      JOHTOKUNTA
TOIMINTASUUNNITELMA
 
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kyläyhdistys on perustettu 30.8.1999
Toimialueena Valkeakosken Saarioispuoli
Alueella perustamisvuonna oli 191 taloutta ja 436 asukasta
- jäseniksi otetaan kaikki Saarioispuolella asuvat myös loma-asukkaat

Yhdistyksen tavoitteet
-yhteistä toimintaa asuinalueen hyväksi
-omien vaikutusmahdollisuksien lisääminen
-henkinen ja aineellinen hyvinvointi
-suunniteltujen hankkeiden toteuttaminen

******
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021
1.    YLEISTÄ

Vuoden aikana pyritään keskittymään yhdistyksen sääntöjen mukaisiin toimintalinjoihin. Samalla pyritään vahvistamaan kyläyhdistyksen roolia Saarioispuolta koskevien asioiden hoidossa sekä lisäämään vuorovaikutusta kaupungin päättäjien kanssa. Vuoden aikana pyritään käynnistämään yhteisiä projekteja alueen muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa.

Kyläyhdistyksen vuoden 2020 suurimmat hankkeet ovat Tarttilan urheilukentän pohjoispäätyyn rakennettava kuntopisteen saattaminen päätökseen.


2.    TAPAHTUMAT JA TOIMINTA

Kuntokeskiviikot urheilukentällä
Virkeästi aloitetut liikunnalliset Kuntokeskiviikot jatkuvat 

Kyläkävely
Vuosittainen kyläkävely järjestetään myöhemmin tarketuvalle reitille.

Tienvarsien siivous
Tienvarsien siivouksella pidetän kyläkuva siistinä ja ansaitaan toimintarahaa.

Luontopolku

Luontopolulla jatketaan reitin viimeistelyä

Postilaatikkotelineet
Uusia telineitä asennetaan ja vanhoja kunnostetaan.

Urheilukenttä
LIIKU-hankke saadaan päätökseen kesäkuun loppuun mennessä..

Hiittiön uimaranta

Venevalkaman ja rannan alueella  kunnostustöitä. Laituri uusitaan.

Netti-  ja Face-book  sivut
www.saarioisppuoli.com ja Saaroispuolen Kyläyhdistys ry-fb sivustojen ylläpitoa ja niissä ilmoittelua jatketaan.

Yhteistyöllä nostetta Sääksmäelle
Olemme mukana -projektissa.  Esitämme asukkaille mahdollisuuksia hyödyntää projektin tukea jo oleville ja suunnitteilla oleville tai uusille yrityksille.
LIIKU-paikkaa tarjotaan mukaan yhtenä kohteena Saarioispuolella samoin mahdolliset pyörä- ja kävelyreitit.  Kartoitetaan muitakin mahdollisia kohteita.
Yhteistyökumppaneiden muistaminen
Joululyhteet viedään kaupunginjohtajalle, kaupunginhallituksen- ja valtuuston puheenjohtajille sekä kaupungintalon edustalle ennen joulua.
sekä kortit kaikille hakkeita tukeneille..

Muut kohdat
Lisäksi kyläyhdistys jatkaa Saarioispuolelle syntyvien uusien kyläläisten, vauvojen muistamista villasukin.
Nettisivustolle kerätään alueelta vanhoja valokua, jotka tallennetaan kertomaan kyläkuvasta ja elämästä aikaisemmilta ajoilta.
Osallistutaan seudun muiden tapahtumien järjestelyihin.

Jäsenrekisteri
Jäsenrekisteri tullaan päivittämään ja kerätään talouskohtaiset tiedot.
 
3.    HALLINTO,  TALOUS JA TIEDOTTAMINEN

Hallinnosta ja taloudesta vastaa yhdistyksen johtokunta, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6 jäsentä. Johtokunta pyrkii toimintavuoden aikana organisoimaan ja jakamaan yhdistyksen tehtäviä

Tärkeimmät tulonlähteet yhdistykselle ovat jäsenmaksutulot, tapahtumatuotot, kyläkirjatuotot, kahviotuotot, tienvarsien siivouksesta saastu  palkkio ja kaupungin avustus.

Yhdistyksen toiminnan päätiedotuskanavana toimii yhdistyksen internetsivut osoitteessa www.saarioispuoli.com (sivujen ylläpidosta vastaa Sointu Simola), Facebook-sivut ja Akaan Seudussa ilmestyvä Menyt -palsta . .

Toiminnasta tiedotetaan myös kahdesti vuodessa toimitetussa Saarioispuolelainen- lehdessä, jota toimittavat Sointu Simola ja Liisa Ahokas..  Lisäksi yhdistys tiedottaa toiminnastaan postilaatikkomainonnalla, somessa sekä sähköpostitse.
********************

 Kyläyhdistyksen säännöt 

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Saarioispuolen kyläyhdistys ry, kotipaikka Valkeakosken kaupunki ja toimialueena Vanajaveden eroittama kaupungin eteläinen osa. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä yhdistykseksi.

2 § Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on koota toiminta-alueellaan asuvat ihmiset yhteistoimintaan kylä-asuinyhteisöjensä hyväksi, jäsentensä aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja heidän taitojensa ja tietojensa kehittämiseksi ja kylän viihtyvyyden parantamiseksi.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys
1. Toimeenpanee kokous- ja opintotilaisuuksia, kilpailuja, retkeilyjä, näyttelyitä ja juhlia.
2. edistää kotien keskinäistä yhteistoimintaa ja ihmisten välistä kanssakäymistä sekä ylläpitää ja kehittää maaseudun kulttuuriperinnettä
3. hankkii jäsenten yhteiseen käyttöön työvälineitä ja laitteita sekä edistää muita yhteishankkeita
4. tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille
5. toimii kyläyhteisön taloudellisen ja henkisen toiminnan edistämiseksi ja viihtyvyyden parantamiseksi
6. erikoistuvien tarpeiden toteuttamiseksi voidaan yhdistykseen perustaa jaostoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia sekä omistaa kiinteää omaisuutta, järjestää arpajaisia, varojen keräyksiä sekä pitää majoitus-, kahvila- ja ravintolaliikettä. Tarvittaessa yhdistys hankkii tällaiseen toimintaansa asianmukaisen luvan. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista ansiota siihen osallisille eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiasiassa taloudelliseksi.

4 § Jäsenyys
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa henkilö, joka hyväksyy toiminnan tarkoituksen sekä sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen johtokunta. Jäsennellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Johtokunta voi yhdistyslain 14 §:ssä mainituin edellytyksin erottaa jäsenen yhdistyksestä. Erottamispäätöksestä voi valittaa yhdistyksen kokoukselle, ja valitus on jätettävä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaannista.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua sen toiminnassa erityisesti ansioituneita henkilöitä. Kunniajäsenellä on puhe-, mutta ei äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Kannattajajäseneksi, jolla on kokouksissa puhe-, mutta ei äänivaltaa, johtokunta voi hyväksyä yksityisiä henkilöitä sekä osuuskuntia ja muita oikeuskelpoisia yhteisöjä.

5 § Jäsenyydestä johtuvat maksut
Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun sekä kannattajajäsenet kannatusmaksun, joiden suuruus määrätään varsinaisessa kokouksessa.

6 § Yhdistyksen kokoukset
Päättämisvalta on yhdistyksen kokouksella. Varsinainen kokous pidetään tammi-maaliskuussa. Varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Esitetään vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan niistä antama lausunto
2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
3. päätetään kuluvan vuoden jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruudesta
4. hyväksytään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
5. suoritetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali joka kolmas vuosi
6. suoritetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten osalta
7. valitaan toiminnan tarkastaja ja vara
8. vahvistetaan pysyvien jaostojen ohjesäännöt ja valitaan niiden puheenjohtajat ja jäsenet
9. muut mahdolliset asiat.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta julkaisemalla se paikkakunnalle leviävässä sanomalehdessä.

Yhdistyksen kokouksen avaa johtokunnan puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä, joku muu johtokunnan jäsen. Kokousta johtaa tilaisuutta varten valittu puheenjohtaja.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä pyytää sitä.

7 § Johtokunta
Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta johon kuuluvat varsinaisessa kokouksessa vähintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja enintään kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi valitut kuusi (6) muuta jäsentä. Johtokunnan jäsenten valinnassa tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon yhdistykseen kuuluvat toimialat sekä miesten ja naisten tasavertaisuus.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin, ja rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt johtokunta valitsee keskuudestaan tai johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet, aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 § Nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

9 § Johtokunnan tehtävät
1. Kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta
2. kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset, valmistelee niissä käsiteltäväksi tulevat asiat sekä panee toimeen kokouksen päätökset
3. pitää huolta ja vastaa siitä, että yhdistyksen rahavaroja sekä muuta omaisuutta hoidetaan huolellisesti
4. huolehtii yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisesta.
5. laatii pysyvien jaostojen ohjesäännöt, mitkä yhdistyksen kokous vahvistaa
6. vahvistaa tarvittavien lyhytaikaisten jaostojen ohjesäännöt ja valitsee niiden puheenjohtajat ja jäsenet
7. valitsee edustajat muiden yhteisöjen kokouksiin.

10 § Puheenjohtajan tehtävät
Yhdistyksen puheenjohtaja
1. Pitää huolta yhdistyksen eduista ja menestyksestä
2. valvoo sääntöjen noudattamista ja yhdistyksen toimintaa
3. kutsuu koolle johtokunnan kokoukset
4. johtaa puhetta johtokunnan kokouksissa ja avaa yhdistyksen kokoukset

11 § Sihteerin tehtävät
Sihteeri
1. laatii johtokunnan kokouksen pöytäkirjat
2. valmistaa yhdistyksen toimintasuunnitelman ja -kertomuksen
3. panee toimeen johtokunnan päätökset yhdessä puheenjohtajan kanssa
4. hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon ja arkiston
5. suunnittelee ja laatii yhdessä puheenjohtajan kanssa ehdotuksia ja aloitteita yhdistyksen toiminnan jatkuvan vireyden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

12 § Rahastonhoitajan tehtävät
Rahastonhoitaja
1. pitää luetteloa jäsenistä sekä kantaa jäsen- ja kannatusmaksut
2. hoitaa, ottaa vastaan ja kuittaa yhdistyksen kassaan tulevat rahavarat sekä suorittaa yhdistyksen velvoitusten mukaiset tai johtokunnan määräämät maksut sekä yhdistyksen tilinpidon
3. pitää kalusto- ja muuta omaisuusluetteloa sekä hoitaa johtokunnan valvonnan alaisen yhdistyksen omaisuutta
4. laatii vuosittain ehdotukset yhdistyksen talousarvioksi ja tilinpäätökseksi sekä muut yhdistyksen taloutta koskevat tiedonannot ja selvitykset
5. suunnittelee yhdessä puheenjohtajan ja sihteerin kanssa toimenpiteitä yhdistyksen talouden vahvistamiseksi.

13 § Päätökset
Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kysymys 15. ja 16. pykälissä mainituista asioista.

14 § Tilikausi
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös, vuosikertomus ja muut tarvittavat asiakirjat on johtokunnan jätettävä tilitarkastajille kolmea viikkoa ennen varsinaista kokousta.

15 § Sääntöjen muuttaminen
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 2/3 annetuista äänistä.

16 § Yhdistyksen purkaminen
Yhdistys purkautuu, mikäli yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joista toinen on sääntömääräinen ja joiden välillä on vähintään yksi (1) kuukausi, purkautumisen puolesta on annettu kummassakin kokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Yhdistyksen varat käytetään tällöin yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla, yhdistyksen tavoitteita edistäviin tarkoituksiin.

17 § Yleissäännös
Muissa kohdissa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.